Twist-Group, gevestigd te Heinenoord, waarborgt de persoonlijke informatie van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website www.twist-group.nl nauwlettend. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, zoals de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) aangeeft.

Twist-Group bemiddelt tussen opdrachtgevers en werknemers en ZZP’ers alsmede het bij elkaar brengen van werkgevers en kandidaten in de vorm van werving en selectie. Hierdoor heeft Twist-Group de beschikking over informatie van zowel kandidaten als werkgevers/opdrachtgevers. Twist-Group betracht de grootst mogelijke zorg te waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. U bent van harte welkom geheel vrijblijvend de website te bezoeken op elk gewenst moment. In dit Privacy statement staat beschreven welke informatie door Twist-Group wordt verzameld en met welk doel.

1. Waarom worden persoonsgegevens verzameld
Als bemiddelaar verzamelt en verwerkt Twist-Group uw gegevens ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling. Met andere woorden, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
• U, als geïnteresseerde, kandidaat of sollicitant informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te kunnen doen over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld een nieuwsbrief).
• Te kunnen beoordelen of u geschikt en beschikbaar bent in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht. Tevens kan hierbij ook gebruik gemaakt worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
• Het kunnen uitvoeren van relevante administratie ten behoeve van het aangaan en onderhouden van een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie.
• In een overeenkomst een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen en de overeenkomst met de opdrachtgever te kunnen onderhouden en na te komen.
• Uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door onder andere, opleiding en testen te organiseren.
• Managementinformatie, interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole te kunnen waarborgen.
• Het borgen van kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
• Het aanvragen van subsidies, premiekortingen e.d.
• Het kunnen naleven van wet- en regelgeving bij een werknemersrelatie, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

2. Wanneer worden persoonsgegevens verzameld
Vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening, verzamelen wij uw gegevens. Tevens worden er cookies verzameld (zie onze website voor de cookie verklaring).
Uw gegevens kunnen ook verzameld worden indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (zoals Jobbird als LinkedIn, Monster etc.) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement.

3. Welke persoonsgegevens worden vastgelegd
Ten behoeve van onze dienstverlening leggen wij persoonsgegevens vast die noodzakelijk, zelfs soms verplicht, zijn om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Zelf bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en relevante gegevens. Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

3.1 Sollicitant/ kandidaat
• NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

3.2 (Toekomstige )Werknemer
• Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• Opdracht gerelateerde verklaringen zoals, maar niet beperkt tot, VOG, WFT en PES

3.3 Klant/leverancier
Twist-Group verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet voor het verstrekken van informatie over de dienstverlening en om een zakelijke relatie te onderhouden en om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De volgende gegevens worden vastgelegd:
• namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Twist-Group kan de persoonsgegevens van zakelijke relaties doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Twist-Group hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

4. Delen van persoonsgegevens
4.1 Sollicitant/kandidaat en of werknemer
Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers van CV’s) die namens Twist-Group diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin Twist-Group hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

4.2 Klant/leverancier
Ter verwezenlijken van de zakelijke relatie ofwel in geval van bemiddeling kan Twist-Group de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven. Het gaat hier om gegevens die kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens Twist-Group diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Twist-Group hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

5. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard volgens van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Tenzij de kandidaat toestemming geeft de gegevens langer te bewaren.

5.1 Sollicitanten/kandidaten en of werknemers
Uw persoonsgegevens als kandidaat en/of sollicitant (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) worden bewaard tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Twist-Group heeft gewerkt. Met contact bedoelen we, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (zowel verbaal als schriftelijk), of momenten waarin u actief deelneemt aan onze (online) diensten. Wanneer u door Twist-Group bemiddeld bent dan zijn uw persoonsgegevens zijn nog 24 maanden beschikbaar in verband met mogelijke claims. In dat geval is de informatie alleen beschikbaar voor Twist-Group en alleen voor de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf laten uitschrijven. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@twist-group.nl.
Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

5.2 Klant/leverancier
Zolang de contactgegevens relevant zijn wordt informatie als naam en contactgegevens bewaard. Anders zullen deze verwijderd worden.

6. Inzage, wijzigen en verwijderen gegevens
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Twist-Group.

7. Beveiliging
Twist-Group doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is met Twist-Group een verwerkersovereenkomst overeengekomen met daarin opgenomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen.

8. Vraag, opmerking, klacht of (vermoedelijke datalek)
Voor uw vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Twist-Group, kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@twist-group.nl of Twist-Group Nederland t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Boonsweg 49, 3274 LH Heinenoord. Is er sprake van een (vermoeden van) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden op het mailadres privacy@twist-group.nl.

9. Wijzigingen
Twist-Group kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website www.twist-group.nl.